Klub for Roere, Kajakroere, SUP og Rospinning

Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

2023

Ordinær Generalforsamling Fredag den 14. april 2022 kl. 16:10.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
      Jens Chr Madsen er forslået og valgt

  2. Formandens beretning     Axel
      Axel foreligger beretning. Ingen spørgsmål

  3. Fremlæggelse af regnskab      Jørgen
       Jørgen fremlægger regnskab. Ingen sprøgmål

  4.Valg til bestyrelsen samt suppleant
     På valg er:
     Tommy Jespersen
      Jørgen Birk
     Axel H. Pedersen

  Suppleant                                       Jens Chr. Madsen
     (Birgitte Lindhard valgt 2022)
     Alle stiller op til valg og bliver genvalgt

  5.Valg af revisor
      På valg er:
      Lars Marquart
      (Bjarne Svendstrup valgt 2022)
      Genvalg til Lars Marquart

  6.Vedtægtsændringer: Efter nedlæggelsen af Magdas Mindefond i 2022 og efterfølgende oprettelse af Støtteforening Løgstør Roklub er der behov for rettelser i klubbens love.
     Axel gennemgår ændringer. De bliver vedtaget.

  7.Bedre fysiske faciliteter for medlemmerne: Nybyggeri, hel- eller delvis.

     Bestyrelsen vil gerne forbedre forholdene for nuværende og kommende medlemmer/brugere og i den forbindelse gøre faciliteterne ”helårsvenlige”. Grundet udsigt til især store udvendige     vedligeholdelsesudgifter på nuværende bygninger, ønsker bestyrelsen opbakning til hel- eller delvis nybyggeri, hvis dette skønnes, som bedste løsning.

     Go diskussion i forsamlingen. Medlemmerne kommer med input til bestyrelsen. Alle synes det er en go ide at forbedre forhold og også evt. at bygge nyt.

     Bestyrelsen forsætter arbejdet med projektet.

  8.Indkomne forslag
     Ingen Forslag

  9.Eventuelt
     Intet under dette punkt.

   

   

  Generalforsamling i Støtteforening Løgstør Roklub er efter generalforsamling Løgstør Roklub

   

  Løgstør Roklub

   

  Dagsorden:

  hvor der er et ekstra punkt på dagsorden med forslag til vedtægtsændring vedrørende opløsningsparagraffen.

    

   Ordinær Generalforsamling Fredag den 14. april 2022 kl. 16:10.

   Løgstør Roklub 

   Dagsorden:

   1. Valg af dirigent

   2. Formandens beretning             Axel

   3. Fremlæggelse af regnskab      Jørgen

   4. Valg til bestyrelsen samt suppleant
       På valg er:

                       Tommy Jespersen
                        Jørgen Birk
                        Axel H. Pedersen
   Suppleant
                        Jens Chr. Madsen
                        (Birgitte Lindhard valgt 2022)
   5. Valg af revisor
       På valg er:
                         Lars Marquart  
                         (Bjarne Svendstrup valgt 2022)   

   6. Vedtægtsændringer: Efter nedlæggelsen af Magdas Mindefond i 2022 og efterfølgende oprettelse af Støtteforening Løgstør Roklub er der behov for rettelser i klubbens love.

   7. Bedre fysiske faciliteter for medlemmerne:
       Nybyggeri, hel- eller delvis.

       Bestyrelsen vil gerne forbedre forholdene for nuværende og kommende medlemmer/brugere og i den forbindelse gøre faciliteterne ”helårsvenlige”.
       Grundet udsigt til især store udvendige   vedligeholdelsesudgifter på nuværende bygninger, ønsker bestyrelsen opbakning til hel- eller delvis nybyggeri,
       hvis dette skønnes, som bedste løsning.

   8. Indkomne forslag

   9. Eventuelt

    

    

     

    Bestyrelsesmøde i Løgstør Roklub d. 9/2-23 kl.16.00

    Løgstør Roklub

    Bestyrelsesmøde d. 9. februar 2023 kl 16 

     

    Dagsorden:

     

    1. Godkendelse af dagsorden.

    Den er godkendt og sendt ud.

     

    1. Siden sidst

    Tina stillede med 5 ud af 8 hjælper til Beerfest. Det spillede bare MAX (citat Tine)

    Axel har været til møde om hvordan med rekurreret og fastholder frivillige. Hvordan man får eks lavet flere udvalg og arbejdsgrupper til arbejdet i foreningen.

    Tommy har været til møde om digitalisering i klubben. Det handlede især at man som udefra kunne se aktiviteter i klubben.

    Tommy har været på seminar om kajak instruktør. Der laves om på hvordan man uddannelse til instruktør osv er.

    Der skal sendes en ny mand, Flemming Ø på instruktør kursus. Obs på tilskud , der skal søges på forskud.

     

     

    1. E-Roning

    Tirsdag den 21 feb, kl 16.30,  kommer der instruktør og tager vores instruktør igennem mulighederne. Vi afventer og ser om det er noget for os

    Spændende mulighed for at tiltrække nye medlemmer

     

    1. Uddannelse ro spinning/korttursstyrmand

    Axel tager fat i Solveig om hvordan vi bliver det.

    Coastalbåd kursus efterspørges, så vi kan få brugt den mere. Der skal fokus på at hvordan vi får den brugt

     

    1. Godkendelse regnskab

    Regnskab viser positivt resultat. Der er en positiv udvikling af medlemstal fra 117 til 135. Det er især Rospining der trækker medlemstal. Regnskab er godkendt og underskrevet.

     

    1. Hjemmeside opfølgning/opdatering

    Tommy er godt i gang. Der skal opdateres tekst og billeder. Udvalget til hjemmeside, Det er Tommy, Birgitte og Tine står for dette. ASAP

     

    1. Facebook hjemmeside(r) opfølgning/opdatering

    Vi skal være bedre til at lave nye opslag.

    Jørgen, Tommy og Lars står for dette. Der skal laves instagram og opdatering af Facebook samt laves, så det linker sammen.

     

    1. Planlægning Standerhejsning/Generalforsamling

    Fredag den 14 april, kl.16,  Standerhejsning og Generalforsamling.

     

    1. Planlægning rengøring klubhus

    25 marts. 10-12. Rengøring af klubhus. ( Lars laver udkast til facebook og hjemmesiden.), afsluttes med hygge og dansk frokost

     

    1. Projekt Bygninger

    Vi har været på inspirationstur ved flere klubber. For at se, hvordan de gør ting og hvilke faciliteter de her

     

     

     

    1. Vedtægtsændringer

    Per deltager fra Støtteforening.

    LR´s opløsningsparagraf skal ændres, da Magdas Mindefond ikke længere eksisterer. En ændring vil også have indflydelse på Støtteforening Løgstør Roklubs vedtægter, hvilket giver anledning til at diskutere begge foreningers opløsningsparagraffer.

    Axel fremlægger flere forslag. Der findes en løsning til vedtægtsændring inden indkaldelse til generalforsamling. Lars og Axel finder en formulering sammen.

     

    Intet under dette punkt

    2022

    Løgstør Roklub Bestyrelsesmøde d. 15. Aug 2022 kl 19.00

    Bestyrelsesmøde den 15 aug. 2022

    Dagsorden:

    1. Godkendelse af dagsorden
    • Det er godkendt
    1. Siden sidst
    • Jørn oplyser at der 117 medlemmer. Det er lidt status q
    • Jørn har skiftet skinner og vogne på inrigger, og det er en fornøjelse nu…
    • Kajak har været på klubtur til Mors, go tur med 6 medlemmer. Der er kommet 13 nye medlemmer
    • Roklub, har haft 2 nye med på morgenholdet.
    • Intet nyt fra byfest/truckshow ang. tilskud herfra
    1. Forslag til revidering af Reglement
    • Reglement ang. SUP og mobiltelefon. Godkendt.
    • Opbevaring af kajak??? Der har været henvendelse ang. en privat kajak, der er for stor til vores stativ. Vi ændrer intet pt
    1. Proces ny hjemmeside inc. Fotokursus
    • Ny hjemmeside kører fint.
    • Der arbejdes stille og roligt
    • Der skal flere billeder ind fra de forskellige hold.

     

    1. Planlægning sensommer og vinteraktiviteter
    • Coastalbåd, der skal laves tiltag for at få den i vandet.
    • Træskibs sejlads,, den 12/9 der planlægges at grille en pølse på aften.
     • Der skal laves lidt reklame for hele klubben. Så vi kan trække nogle folk til klubben. Åbent hus fra 15-20. Der planlægges videre når vi kommer tættere på.
    • Løvfalds tur, der planlægges lørdag 17/9, der forslås Mariager Fjord, Jørn og Tommy laver det.
    • Ro spinning, der skal laves en kalender, så det er nemmere at få holdene fuldt op.
     • Mandag aften, kører Solvejg holdet. Der er tit mange pladser
     • onsdag formiddag, Eva kører holdet.
     • Torsdag formiddag, Edel kører hold
     • Torsdag eftermiddag, Birgitte kører popup hold
     • Møde med instruktør sidst i september-okt.
    • Svømmehal er booket, marts, april og maj i både Rønbjerg samt nogle timer i Fjerritslev
    • Standerstrygning, 8/10, kl.11, der skal serveres suppe.
    1. PR/Annoncering
    • Skal der mere struktur på det, så det er nemmere for alle at gøre det, så skal vi bare huske hinanden på det.
    1. Projekt Bygninger
    • Projekt fra Struer roklub ses igennem.
    • Tingene diskuteres….
    • Bestyrelsen vil gå videre med projekt, nyt klubhus
     • Axel og Tine tager fat i relevante personer i kommunen
     • Hvad må vi på grunden?
     • Tommy foreslår Bådhuset Fredrik
     • Arbejdsgruppe møde den 14 september kl. 16 i roklub
    1. Evt.

     

    Løgstør Roklub Bestyrelsesmøde d. 15. juni 2022 kl 19.30

    Dagsorden: 

    1. Godkendelse af dagsorden
     Den er godkendt, ingen problemer

     

    1. Siden sidst
     Tommy: Ny roer, der var startet 13 stk., vi regner med at 6 stk. bliver medlemmer.

    Axel: Inrigger, et problem at finde nok. Der er folk nok, men tit et problem at samle folk. Der er snak om et eftermiddagshold.
    Coastal båden bliver ikke brugt meget. Der skal gøres mere for at synliggøre mulighederne i denne båd
    Vi skal have sidespejl til den….
    Der er snak om der skal mere gang i SUP. Vi håber på bedre vejr, så der kan komme mere gang i det hele
    Rospinning er lukket ned for denne sæson
    Medlemstallet er faldet til 108 stk., 10 færre end sidste år 
    Byfest hjælp: Målt i antal timer har vi ydet de timer, som vi skulle, der forventes 10-15000 kr. i støtte.
    Jørgen synes at bemanding kunne laves bedre, men det er svært at ændre tingene. Så folk og arbejdsopgaver passer sammen. Der er tit for mange til få opgaver.
    Tine er valgt som repræsentant i byfestudvalget.
    Der er sat nøgleboks op, så alle medlemmer kan komme ind i bygninger

     

    1. Nyt fra Støtteforening Løgstør Roklub.
     Tine orientere om arbejdet, der er ikke en masse nyt.
     Pengene står til negativ renter, så der skal bruges
     Der aftales møde den 22 juni kl. 18, alternativ den 27, smørbrødsmøde, betales af støtteforening                 

     

    1. Ny hjemmeside inc. Fotokursus
     Den er næsten klar til at blive lagt op. Der skal tages billeder af bestyrelsen og instruktør til hjemmesiden
     10-12 personer der kan komme på fotokursus. Tommy snakker med Mogens om dag til kursus
     Tommy vil gerne vedligeholde hjemmeside med billeder osv, Jørgen kommer med forslag til nogle der skal hjælpe. Solveig og Edel er foreslået.
    2. Diverse kursus/pulje-tilbud fra Kultur og Fritid
     Vi vil ikke afholde noget kursus/arrangement pga. vores politik om  18 år for at være medlem
     Ingenting til Ukrainske børn
     Der er mulighed for noget efteruddannelse i forenings øjemed. Axel, Tommy og Lars vil gerne være med
     Infomøde om Fritidsfestival, der er meldt 2 til, Axel tager til møde.
    3. Nyt tag/Vedligeholdelse Bygninger
     En total renovering af ydre skal af begge bygninger koster ca. 1 mio, men så har vi stadigvæk et gammel bygningssæt.
     Der diskuteres hvilke muligheder, der er for at bygge nyt.
     Vi skal have fundet nogle nøglepersoner, der kan hjælpe processen i gang. Eks. Nordea Fonden, Torben Frederiksen er nævnt
     Axel kontakter Struer roklub, hvilke ting, de har været igennem
     Tine finder ud af hvem i kommune der skal spørges
     Tommy prøver at lave en skitse af en ny bygning.
     Vi laver en tur til Struer Roklub for at se deres nye klubhus samt hører om deres erfaringer. Axel sætter det op.

     

    7.
    Tine spørger ang grill aften til Lendrup, det er stadig på programmet

    Bestyrelsesmøde d. 26. april 2022

    Dagsorden:

    1. Formand:  Axel Pedersen, Næstformand: Tommy Jespersen, Kasserer: Jørgen Birk, Sekretær: Lars Larsen, mening medlem: Tine Pedersen

     

    1. Valg af medlem til Støtteforening Løgstør Roklub

    Tine Pedersen

     

    1. Evaluering af Standerhejsning/generalforsamling

    Godt fremmøde, ca. 20 stk. ud af nuværende 118 medlemmer.

    Love skal efterses inden næste generalforsamling, dette tages op igen i go tid

    Der drøftes om kontingent skal betales inden generalforsamling. Ingen ændringer umiddelbart

     

    1. Godkendelse af veste mv.

    Jørgen og Tommy har gennemgået veste, og de er ok.

    Jørgen foreslår at der skal indkøbes 2 nye gaspatroner årligt. Således skiftes de løbende og vi er sikker på at de virker. Det er vedtaget, Jørgen står for det.

    Gamle og brugte veste, der ligger rundt i klubhus, skal smides ud samt andet grej, der ikke bruges mere. Jørgen tager affære på dette

     

    1. Aktivitetskalender Årshjul

    Tur med grill til Lendrup med pølser og øl, vi satser på godt vejr den 24/5, det er klubaften.

    1. maj er første klubaften, der ligges op til mere fælles hygge. Der foreslås at kajak tager afsted kl. 18.30 og robåde kl. 19. Så man bedre kan ramme hinanden når man kommer ind, således at der skabes en bedre fællesånd i klubben. Tommy ligger det på hjemmesiden

    Løvspringstur/sommerudflugt skal bestemmes ved næste møde.

     

    1. Vedligeholdelse Bygninger

    Vi gik en rundt om bygninger for at vurdere stand.

    Der er diskuteret om flere ting, forskellige tagløsninger, rep. af murerværk,  angreb af borebiller, nyt klubhus.

    Lars Indhenter 2 tilbud af murerværk fra MurerKlaus og HMC-byg samt 2 tilbud om rep. af tag fra CBS-Byg og CK-montage, dette er sat i gang. Tilbuddene er hjemme inden den 15/5

    Der er bevilliget penge til rep. af tag fra kommunen.

    På næste møde drøftes de forskellige løsninger.

     

    1. Dato for ture i svømmehal, Jørgen undersøger det

    Tilbud på ny hjemmeside fra Careteam diskuteres af Axel, Tommy og Lars. (jørgen er gået og Tine er Inhabil)

    Det er vedtaget og Tommy sætter det i værk.

     

    Næste møde?? Medio Maj.

    Stiftende Generalforsamling i Støtteforening Løgstør Roklub

    Stiftende Generalforsamling i Støtteforening Løgstør Roklub

    1. Valg af dirigent. Jens Chr Madsen.
    1. Valg af referent. Gitte Thodberg
    1. Forslag til vedtægter. Gennemgang af de forlagte vedtægter. Vedtægterne er vedtaget.
    1. Valg af bestyrelse-Jens Chr Madsen 2 årigt  Per Rasmussen

    Suppleanter: Birgitte Lindhard

    1. Valg af revisor. Bjarne Svendstrup og  Lars Marquart
    Ordinær Generalforsamling søndag den 10 april.

    Ordinær Generalforsamling søndag den 10 april.

    1. valg af dirigent-Jens Chr Madsen-Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.23 fremmødte.
    1. Bliver lagt på hjemmesiden.
    1. Fremlæggelse af regnskab. 118 medlemmer-regnskabet ligger på hjemmesiden.
    1. Valg af bestyrelse samt suppleanter.

    På valg er Kenneth Richard Jensen-modtager ikke genvalg. Ny Lars Larsen

                      Gitte Thodberg-modtager ikke genvalg. – ny Tine Pedersen

    Suppleanter. 1. Birgitte Lindhard.-Hun vil gerne forsætte

    1. (jens chr. Madsen ikke på valg.)
    2. Valg af revisorer.

                 På valg er Bjarne Svendstrup-Vil gerne forsætte.

                                   (Lars Marquart er ikke på valg)

            6.Indkommende forslag.

    1. Eventuelt.
    Årsberetning for 2021

    (Nævnt rækkefølge = en tidslinie)

    Ved den forrige generalforsamling d. 30/5-2021, var ny-tiltrådte bestyrelsesmedlem Tommy fraværende, grundet afslutning af uddannelsen som Kajakinstruktør – Både TILLYKKE – men også en stor TAK for du har hvervet dig denne kompetence, til gavn for Roklubbens virke.

    Den ´ny´sammensatte bestyrelse samledes i ugen efter – og afholdte konstitueringsmøde.
    Costalbåden Livø blev døbt ved et arrangement d.19/6 – Roklubben demonstrerede ved samme lejlighed, brugen af oppustelige redningsveste. Birgitte & Niels underviste og gav instruktioner og roture i costalbåden. Pressen var også til stede, og der kom en fin omtale og billeder i avisen, om den nye båd. Arrangementet sluttede med at Roklubben bød på en forfriskning og social hygge.

    I juni måned blev der kørt et SUP-hold, som får undervisning af flere omgange, og ender med at blive friroet. – Tak til klubbens instruktører på dette område.

    Ved udgangen af Juni, var der et arrangement om indvielse af ”Vandakse” i Vitskøl. Her deltog Roklubben i indvielsen, der foregik i og omkring Bjørnsholm å. Også her er vi deltagende og synlige, hvilket er vigtigt. Lars Marquart som er medlem, arbejder også med udbredelsen af ”Vandakse” projektet. Roklubben havde med Jørgens hjælp, stillet op med et flot udvalg af kajakker og SUP boards, og der kom også omtale, og billeder ud af denne deltagelse.

    I løbet af sommeren har der været social klubaktivitet på tirsdage, og til en af de tirsdags aftener (d.8/6), var der arrangeret at Mogens Livsnyder ville komme og lave dronebilleder.
    Vi havde til den aften et meget flot fremmøde, og der var alle typer fartøjer i vandet. Vejret var godt! dog lidt lurvet, men koordineringen lykkedes, og der blev filmet optagelser af de mange fartøjer, blandet i mellem hinanden. Kort efter begyndte sommer klubaftenen at
    blive grå, og den sluttede af med at himlen åbnede sluserne fra oven med duftende sommerregn.

    Vi har haft klubmedlemmer som har hjulpet til ved afviklingen af Triatlonstævnet Flugten til Hvalpsund. Det var hhv. med SUP og kajak, som sikkerhed for deltagerne i stævnet. 
    Vi har ligeledes kunne stille op med klubmedlemmer som hjælpere til årets Truckshow (21.& 22/8) og har hjulpet med at dække bl.a. barvagter, og andre praktiske opgaver ifb. med dette tilbagevendende arrangement. I den forbindelse modtog vi i år 20.000 kr.

    På en klubaften i den sidste del af ro-sæsonen, afholdte vi også et ”Åbent hus arrangement”. Det var med til at støtte op om Maritim Festival, og vi var mere end 30 klubmedlemmer samlet den aften, som også bød på social hygge på terrassen med øl/vand og grillpølser.
    Vi er lige nu oppe på 118 medlemmer i Løgstør Roklub.

    Opgørelse over både på vandet i 2021:
    Robåde: 120 både (bemandet m/ 282r) mod 53 både i 2020
    Costalbåden: 21 gange i vandet, mod 12 gange i 2020
    Kajakker: 157 mod 364 i 2020
    SUP: 69 mod 106 i 2020
    Rospinnere: 414 mod 603 i 2020

    Standerstrygningen blev afholdt d. 1. oktober, og afslutningsvis et lille suppe/flutes traktement.

    Rospinningen begynder at starte op, og kører uhindret i nogle måneder. Men da smittetrykket bliver voldsomt lige op til jul, vælger vi i bestyrelsen at følge anbefalingerne fra DIF om at lukke ned for aktiviteten. Herefter bliver der i Januar måned. skiftet om på
    rospinnings lokalerne, således at maskinerne kan stå med den fornødne 2 m. afstand.

    – Tak til Jørgen, for altid at være så dynamisk og iderig. Herefter opstarter rospinningen forsigtigt op igen, med næsten den samme holdkapacitet.

    Jørgen og Tommy har kørt instruktioner med flere hold i svømmehallen, både i Rønbjerg men også i Fjerritslev.

    Markante emner som bestyrelsen bl.a. har arbejdet med:
    Vi har haft overvejelser om at anskaffe et foreningssystem, som er modulopbygget. Vi har primært tanker om et elektronisk låsesystem – Denne beslutnings proces er bestyrelsen undervejs i pt.
    Sidst på året 2021 fik vi meddelelse om at to støtte-fonde ville blive nedlagt. Det gjorde at vi i bestyrelsen havde flere forskellige drøftelser, om en ny fremtidig løsning. – Mere herom i den efterfølgende stiftende generalforsamling.

    Roklubbens efterhånden aldrende bygninger, står overfor at kræve større vedligehold og forbedringer, for at kunne modstå vind og vejr. Der er blevet udbedret en akut stormskade på taget, og vi har iværksat en ansøgning til kommunen som netop har en pulje som kan ansøges. – Denne arb.proces er bestyrelsen undervejs i pt.

    Det er glædeligt at kunne konstatere, at Roklubben opretholder sit medlemstal stabilt, på trods af den usikkerhed & uregelmæssighed, som Covid19 desværre har bragt med sig.

    Aktivitets niveauet i enkelte aktivitets-”grene” – har dog været faldende.

    Jeg ser positivt frem af, og tror at gejsten vender tilbage – for fuld skrue !
    Tak for samarbejdet i bestyrelsen, blandt instruktørerne og med klubmedlemmerne !

    En stor tak til alle klubbens instruktører !

    Standerhejsning og generalforsamling

    Bestyrelsen indkalder til standerhejsning og generalforsamling
    Søndag den 10. april 2022 kl. 10:00

    Referat af Bestyrelsesmøde d. 4/4- 2022 – kl. 16.00

    Låsesmed Nicolai kommer kl. 16.00 (Jørgen har haft kontakten til ham)
    Vi afventer tilbud fra ham – Drøfter herefter løsningen, samt evt. en ans. til DGI

    Rengørings arr. i lørdags. (13 deltagere)
    Nåede vi hele vejen rundt? – Eller er der noget der mangler..
    Der er ingen mangler.

    til særlig vedligeholdelse – Jørgen indhenter et tilbud mere v/ Granly.

    Jørgen svarer kommunen på mail, om at der fremsendes et tilbud mere snarligt.

    10/4 Standerhejsning & Generalforsamling(er)

    Nyt klubflag (Stander) – Det er der styr på.

    Tal for div. ro aktiviteter (Jørgen/Kenneth) – Jørgen tæller sammen for året.

    Årsberetning Kenneth – Jørgen sender den ind til kommunen efter generalforsamlingen.

    Forplejning: Kaffe/the, rundstykker, smør , pålæg – Der købes ost og marmelade. (Vi kommer og stiller an kl. ca. 09.30)

    Støtteforening Løgstør Roklub. – Axel medbringer en projekter til at fremlægge på.

    Evt. – Jørgen og Tommy har fået et tilbud fra Mogens ”Careteam” om ny. hj.side oplæg.

    Bestyrelsesmøde i Løgstør Roklub d. 8/3-22 kl.17.00

    Kort info om økonomi og medlemstal. 135.370 kr 118 medlemmer.
    Gruppens tanker om tilblivelsen af den kommende Støtteforening for LR.
    Der afholdes 2 møder hvor der gennemgås udkast til reglement.

    Der skal være 3 i bestyrelsen.

    Standerhejsning (først?) & Generalforsamling LR søn. d. 10/4-22´ kl.?_10.10___
    – Indkald/ann. af generalforsamling rettidig (inden d._23-25/3 uge 12____) i lokalt indblik, Sms og i Fb.gr.

    – Opstille dagsorden til d. 10/4 (Kenneth)

    – Årsberetning (Kenneth)

    – Dirigent (Jens Chr.?) – Valg af 2 bestyrelses medl. (forslag ??)

    – Booke lokaler samt arr. forplejning. (Gitte og Kenneth) rundstykker-smør-Jørgen.

    Bestyrelsen mødes inden og stiller borde/stole op.

    – LR´s Støtteforening – stiftende generalforsamling, lige efter den ordinære G.forsamling.

    Bestyrelses sammensætning af d.o. – valg ?

    Rengøring af klubhus/grej d. 2/4 kl. 10-12 kl 12 serveres frokost kl 12-frikadeller-sild.
    Ændring af reglement (Jørgen/Tommy) (tilrettet forslag ér forinden fremsendt til bestyrelsen) Ændringerne accepteres.
    Låsesystem og el på port. Der aftales et møde med en lokal som sælger et låsesystem.
    Jørgen bestiller rep af tag. Ansøgning til større vedligehold søges ved kommunen.
    Der bestilles nye flag til standerhejsningen.

    2021

    Bestyrelsesmøde mandag den 13 december 2021

    De to fonde som roklubben får penge fra ophører, så der skal derfor oprettes en støtteforening.

    Der oprettes en konto samt et depot. Jens Kristian Madsen står for den del.

    Der er mulighed for at oprette en støtteforening, hvor de to fondes penge tilgår roklubben.

    Midlerne fra fonden ønskes bruges til materiel, ikke den daglige drift.

    Vi har modtaget 20.000 byfestkomiteen, for den hjælp roklubben har ydet ved forskellige arrangementer.

    Bestyrelsesmøde d. 9/11- 2021 – kl. 17.00

    Økonomi & medlems status. (Jørgen) 126.868,21 kr- 116 medlemmer.
    Ro spinning er startet op – kører det, eller er der problemstillinger? (Kenneth) Pop-op hold med Birgitte og evt. Anne ved behov (Nyt medl. Lotte er instruktør udd.) Solvejg´s mandagshold kører med hjælp fra Lars K. – Tre formiddagshold kører som vanligt.
    Holdene kører med næsten fuldt hold. Medlemmerne byder ind på ledige pladser. Der laves en sms med information, så medlemmerne kan finde de ledige pladser. Jørgen sætter det på hjemmesiden. Kenneth laver et opslag på Facebook.

    Corona situationen pt. og den stigende udvikling – Kan / bør vi gøre mere for at være på forkant? (Kenneth) Vi følger de regler som forskrives.
    Opfølgning og tilbud på nøglesystem (Jørgen) system til porten koster 11. 875. Det er et nøgle brik system. Der findes forskellige nøgler/brikker. Selve nøglesystemet koster 21.154,06.
    Tommy har et tilbud på et andet system. Memberlink, det indeholder mulighed for et lås system- regnskabs-/bogføring – sms- det koster 27-28 kr pr medlem om året.

    4000 kr i opstart. Tommy/Axel undersøger hvad det vil komme til at koste på års basis.

    Jørgen laver en liste med hvad det koster nu om året.

    Gennemgå hvilke kontaktpersoner til hhv.: DFiR og DGI, både på landsplan og kreds Nordjylland – og til Byfestkomiteen. (Jørgen) DGI-Tommy. DFIR-Axel. Byfestkomiteen-Kenneth. 23/11 i spar nord.
    Opfølgning på andet foreningssystem som Nibe Roklub anvender /evt. alternativer (Tommy / Axel). Det er gennemgået.
    ”Se mit Ro-vand” arr./ begivenhed i 2022 – Nordea Fondens pulje kan søges op til 10.000 kr. Hjælp fra DGI-konsulent med div. (Kenneth / Gitte) Kenneth vil spørge et medlem om det var noget han vil være med til at lave.
    Vi vil i det nye år lave en event kalender. Opstart efter vintrene. Osv. Svømning lagt ind på hjemmesiden.

    Tradition: Lucia lys-optog på Kanalen i december. (Kenneth) Det er afholdt to gange. 13 december.
    Der besluttes at vi afventer situationen med Corona.

    – Kan det være en idé at få et prisoverslag på at opsætte Troldtekt lofts-plader i vores klublokale, for at forbedre akustikken. Axel undersøger hvad nogle lydplader koster.
    Jørgen og Kenneth spørger Per Amtoft hvad han tænker af muligheder.

    Jørgen spørger om der er nogle i bestyrelsen som gerne vil i Vesthimmerlands fritidsråd.

    Idrætsrådet bliver sikkert nedlagt.

    Facebook venner på rospinning. Der er en del som ikke er medlemmer. Vi lader dem stå.

    Bestyrelsesmøde d. 7/9- 2021 – kl. 17.00
    • Økonomi & medlemsstatus (Jørgen) 133.994 kr i kassen. Udgifter 8000-10000 kr overskud på året 18.000- brugt 6000 kr på en ny vandvarmer. 2000 kr til computer til rospinning. 112 medlemmer. Gebyr fremadrettet 986 kr til banken.
    • Ny lås på porten til Kajakhallen (Jørgen) problemer med låssystemet- den er svær at låse. Der sker at porten ikke bliver låst. Jørgen kontakter nassau om der kan gøres noget. Der undersøges om der kan sættes el på. Der undersøges flere muligheder.
    • fra Limfjordsmusset om Roklubbens deltagelse i Maritim Festival mandag d.13/9 (Kenneth)

    Foreslår at fremrykke og afholde den sidste klubaften denne aften.

    Der laves et facebook opslag. Grillen tændes kl 17-19. Bestyrelsen kommer og bakker op.

    • Annoncere via sms, og opslag på div. Fb grupper.
    • Optænde grill denne aften 17-19.
    • Skilte om Sikker sejlads (Kenneth) Der sendes bud efter materialet.
    • Nyt Forenings-system (Tommy) Tommy fortæller om en system der hedder meberlink. Det er et styringssystem som kan deles i to kategorier. Regnskab-kontingent m.m/-hjemmeside-medlemmer osv. Der tages kontakt til Nibe roklub, da de har systemet. Tommy ringer til dem. Axel kontakter en anden udbyder for at høre/se forskellen.
    • Standerstrygning i Oktober (Kenneth) afholdes inden vinter reglementet. Afholdes fredag den 1 oktober kl 16.30. Der serveres suppe-flutes.
    • Corona situationen pt. (Kenneth)
    • Er der noget vi skal have tilbageført / ændret tilbage.
    • Sprit dispensere o.l. bibeholdes ?

    Sprit bibeholdes-Bord m.m fjernes.

    Rospinningsmaskinerne rengøres som vanligt.

    • Svømmehallen i Rønbjerg er lejet den 3. onsdag i marts-april-maj. 2022. 18.30-20.30.
    • Lakering af ro båden. Det tager 2-4 timer i alt. Axel kigger på opgaven. Lak købes.
    Bestyrelsesmøde fredag den 4 juni 2021

    Konstituering af ny bestyrelse.

    Formand: Kenneth Richardt Jensen.
    Næstformand: Axel Holger Pedersen.
    Kasserer: Jørgen Birk.
    Sekretær: Gitte Thodberg.
    Bestyrelsesmedlem: Tommy Jespersen.

    Revisor: Lars Marquart.
    Suppleant: Birgitte Lindhardt & Jens Kristian Madsen

    Peter Bengtson og Magdasminde fonden. Fonds penge som kan søges til roklubben.
    Orientering af medlemstal. 96 betalte medlemmer. Der forventes tilgang i løbet af sommeren.
    Økonomi. 140.000 i kassen. Forventet omkostninger 25.000.
    Indvielse af coastelbåd evt lørdag den 19 juni. Niels og Birgitte kan. Det annonceres først 2-3 dage før af hensyn til vejret, samt corona restriktioner. Det forventes at blive afholdt kl 11.00. Der serveres øl-vand.
    Test af oppustelige veste. Vi har 3 patroner, fra tryg fonden. Vand temperaturen er ved at være 17-18 grader, så de kan prøves af.

    Ordinær Generalforsamling søndag den 30. maj 2021 kl. 10.00

    17 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

    Dagsorden:

    Valg af dirigent Jens Chr. Madsen, valgt til dirigent.
    Formandens beretning for 2020 Annette Leffers.
    Fremlæggelse af regnskab for 2020 Jørgen Birk.
    Valg til bestyrelse samt suppleanter:
    Bestyrelsen: På valg er:

    Annette Leffers Modtager ikke genvalg

    Tommy Jespersen valgt til bestyrelsen.

    Inge Boller Modtager ikke genvalg

    Axel Holger Pedersen valgt til bestyrelsen.

    Jørgen Birk Modtog genvalg.

    Suppleanter:

    På valg er:

    Jens Christian Madsen Modtog genvalg.

    Valg af revisorer:
    På valg er:

    Tonni Iversen (Udmeldt af klubben) Lars Marquart valgt til revisor.

    Evt.

    Formandens beretning – Løgstør Roklub 2020
    Det er det mest mærkværdige år, der skal skrives beretning om. Ingen standerhejsning og ingen fælles rengøring af Klubben. Generalforsamlingen måtte vente med at blive afholdt til 14. juni i
    lånte lokaler, så vi kunne overholde myndighedernes krav om afstand mv. Standerstrygningen kunne vi heller ikke mødes om, så den blev filmet og lagt ud til medlemmerne.

    Generelt har hele denne sæson budt på ændringer jævnligt, så klubben overholdt reglerne i forbindelse med COVID-19. Bl.a. blev klublokalet inddraget til rospinningrum, så arealkrav kunne
    opfyldes. Efterfølgende blev Klubben lukket ned som foreskrevet.

    Alle vores tidligere tiltag med sociale arrangementer mv. har vi ikke kunnet følge op på, så sæsonen har været meget tam. Forhåbentlig er der lys forude!

    Lyspunktet for Løgstør Roklub i dette år, har været indkøb af en Coastalbåd. Klubben fik tilskud fra DIF/DGI’s Foreningspulje, Jutlanderbank, Bengtsson Fonden samt Vesthimmerlands

    Materialetilskudspulje. En fantastisk båd, som der givetvis vil blive rift om i den kommende sæson.

    Medlemstal:
    Medlemstallet er pt. 93
    Sidste sæson var det 135

    Både på vandet:
    Kajakker på vandet: 364 mod 517 i 2019
    Robåde/roere på vandet: 53 mod 92/253 mod 446 i 2019
    Coastalbåden: 12 gange på vandet/24 roere
    Rospinnere: 603 mod 1388 i 2019
    SUP: 106 mod 197 i 2019
    Tallene taler deres tydelige sprog – det har været en meget atypisk sæson.

    Der skal lyde en tak til alle medlemmer for jeres forståelse for alle bestyrelsens mange ændringer af retningslinjer gennem sæsonen. Lad os håbe, at vacciner m.m. kan gøre den kommende sæson til et brag af en sæson. Løgstør Roklubs bestyrelse krydser fingre for, at I alle stadig vil være medlemmer af klubben trods pandemiens indgreb i vores klubliv.

    Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. april 2021 kl. 10 – virtuelt

    Økonomi. v/Jørgen. 95.076 kr. i kassen. Udgift på cirka 18.000. Konto koster 960 kr. om året i banken, da det er en forening.
    Evaluering af Standerhejsning og rengøringsdag. v/Annette. Det gik godt med både standerhejsning og rengøringen.
    Generalforsamling – dagsorden. v/Annette og Jørgen. Foreløbig dagsorden var sendt ud til bestyrelsen, og denne blev gennemgået af bestyrelsen.

    Åbning af klubbens lokaler. v/Annette. Der er gjort rent. Der må være max. 10 personer indendørs, der skal luftes ud, og udsuget skal sættes i gang. Endvidere gælder retningslinjerne for rengøring efter brug stadig. Romaskinerne, som er flyttet over i det gamle rospinningsrum, må ikke benyttes. Annette sætter sedler op.

    Demodag med manuelt oppustelige veste. v/Annette og Jørgen. Udskydes til vandtemperaturen bliver varmere. Efter generalforsamlingen.

    Søsætningsarrangement af Coastalbåd. v/Annette. Arrangeres den samme dag som afprøvningen af de oppustelige veste. Efter generalforsamlingen.

    Diverse henvendelser: Nibe Roklub – Coastalbåden, Polterabend. v/Annette. Nibe roklub har prøvet vores Coastalbåd sammen med Birgitte. Løgstør Roklub tilbyder ikke udlån til private arrangementer som Polterabend osv.

    Hvad sker der i Vesthimmerland – Jørgen vil gerne lave et ugentlig opslag på den side. Kenneth og Jørgen laver nogle opslag på forskellige medier.

    Nye ro- og kajakhold etableres med Lars Marquart og Jørgen Birk. Tommy Jespersen uddannes til kajakinstruktør og træder til, når han er uddannet.

    Birgitte, Anne og Niels er instruktører SUP-board.

    Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. marts kl. 18.30 – virtuelt

    Økonomi og medlemstal. v/Jørgen 102.157 kr. -130 medlemmer.
    2. Orientering om opringning fra Kommunen: Kultur- og Fritidsudvalget. v/Annette. Opringning ang. trivsel i klubben. Om der har været medlemsflugt, eller om det har været muligt at holde på medlemmerne. Dette kan først måles omkring maj-juni måned.
    3. Orientering om Coastalbåden – besøg af leverandøren. v/Jørgen. Thomas fra bådebyggeriet har været på besøg for at skifte riggen. Der er gjort opmærksom på, at overdeles glasfiber ikke var 100 procent flot i finishen. Thomas har poleret Coastalbåden, så den er blevet flot.
    4. Rospinningslokale/klublokale! Hvordan planlægger vi en kommende åbning? v/Annette.
    Rospinnerne/maskinerne skal flyttes tilbage til gammelt lokale, blandt andet for at vi kan bruge klublokalet i sommeren. Hvis der kommer nye lempede restriktioner, og vi er længere henne i foråret, flyttes romaskinerne, så vi afventer situationen.
    5. Rengøring af Klubben? Kan vi indkalde mindre grupper af medlemmer? v/Annette.
    Bådhallerne trænger til en rengøring. Der skrives ud til medlemmerne om en hjælpende hånd. Der lægges datoer ud. Det tager 1- 1 ½ time i alt.
    6. Standerhejsning og Generalforsamling – hvad gør vi? Herunder genopstilling til bestyrelsen. v/Annette. Hvis der kommer nogle lempelser, kan vi afholde en udendørs standerhejsning, ellers laves der en video af Jørgen, som sætter flaget op. Generalforsamling må vente.
    Annette er på valg, Annette genopstiller ikke – Jørgen er på valg – Inge er på valg og genopstiller ikke.
    7. Nye tiltag: Oarboard – https://www.oarboard.com/buy-now/ v/Jørgen og Inge. Den koster 10-12.000 kr. Det er en dyr investering og ikke så velegnet til klubbrug. Så vi tænker ikke, det er en god investering.
    8. Evt. ansøgning om tilskud til ovenstående. v/Annette. Ikke relevant.
    9. Arrangement for demo af oppustelige veste i vand – vi har tre gratis patroner. v/Annette. Vi venter til vandtemperaturen er bedre i slutningen af maj.
    10. Korttursstyrmandskursus – Birgitte. v/Annette. Birgitte vil gerne lave et korttursstyrmandskursus – så der er flere, som kan styre.
    11. Robåden i Grejbanken. Hvad gør vi med den? v/Jørgen og Annette. Kan den evt. sælges. Jørgen mener ikke, at den kan sælges, så den skal smides ud. Den skal saves over og køres på renovest. Jørgen beder om hjælp til dette.
    Evt. Klubben skal lige huske på at holde et søsætningsarrangement, når Coastalbåden skal i vandet. De officielle skilte om Covid-19 bliver hængende i vinduerne, resten tages ned.

    2020

    Bestyrelsesmøde mandag den 26. oktober 2020

    Økonomi. v/Jørgen. 134.138.41 kr. i klubben. 132 medlemmer. Udgifter resten af året, så ender vi på cirka 110.000 kr.
    Coastalbåd: A) Afhentning. B) Udendørsarrangement med pressedækning, hvor Coastalbåden tages i brug. Nye restrektioner: forsamlingsforbuddet er nu på 10 personer!! v/Jørgen og Annette.
    Coastalbåden er klar. Årer i KBH. Vogn måske i Spanien. Prøver at få den sendt direkte til os. Håber den er klar til afhentning tirsdag i næste uge. Skal betales nu. Faktura skal sendes til Vesthimmerlands Kommune og til Jutlander Bank. Forsamlingsforbuddet giver forhindringer i forhold til festivitas af søsætning af Coastalbåd. Vi venter til foråret. Der laves et arrangement til den tid.
    Standerstrygning. Kan vi stryge standeren samtidig med ibrugtagning af ny båd? v/Annette
    Ikke muligt pga. forsamlingsforbuddet. Standerstrygningen bliver filmet og lagt på FB af Annette og Jørgen.
    Rospinning. Orientering om udlån af skumsæder, rengøringsturnus samt formiddags- onsdagsholdet/Eva. Nye restrektioner: brug af mundbind!! v/Annette
    Det fungerer. Rengøring fungerer. Onsdagsholdet forsætter uden Eva i en periode.
    Myndighederne herunder Vesthimmerlands kommune kræver mundbind til og fra rospinning.
    Gæstegrupper til rospinning – hvilken holdning har bestyrelsen til dette? Specielt efter de nye restriktioner og anbefalingen med at begrænse sociale kontakter. v/Annette.
    Dette er ikke muligt pga. Covid-19. Vi må desværre vente med større events, samt andre tiltag med større forsamlinger.
    Der lukkes ned for disse tiltag indtil videre. Det er dog stadig muligt at sende sms eller lave FB-opslag, så ikke-medlemmer kan komme og prøve en rospinningstime. Dette for at få nye medlemmer til klubben.
    Orientering om reparation af utæt tag. v/Jørgen.
    Taget virker tæt, efter udskiftning af 5 plader. Generelt kan taget ikke holde tæt ved slagregn. Ved hver blæsevejrsdag kommer der nye mulige huller pga. af slid. Jørgen og Per har lavet skaden.
    7. Svømmehal 20/21. v/Jørgen
    Leje af svømmehal. Kun 3-6 deltagere pr. gang i sidste periode. Reserveret 24. marts, 21. april og 19. maj. Onsdag møde i Landdal Rønbjerg. Jørgen vil gerne reservere søndag formiddag.
    Fastlæggelse af nyt bestyrelsesmøde. v/Annette
    7. december kl 17.00-19.00.
    9. Hvad gør vi ved den gamle robåd? Udsmidning eller til pynt udendørs?
    Foreløbigt bliver den sat ud i morgen.
    10. Evt.

    Bestyrelsesmøde mandag den 21. sept. 2020

    1. Besøg fra Jutlander Bank – fotografering
    Annette og Jørgen deltog i overrækkelsen
    2. Økonomi samt orientering om Coastalbåd. v/Jørgen
    Klubben har modtaget 15.000 kr. fra DIF, 14.000 kr. fra Magdas Minde Fonden og vil efterfølgende
    modtage 15.000 kr. fra Jutlander Bank samt 10.000 kr. fra Materialetilskudsfonden (Kommunen),
    så Coastalbåden er bestilt.
    Klubbens beholdning er pt. 137.000 kr., og vi er 127 medlemmer
    3. Børneattester. v/Jørgen
    Bestyrelsens medlemmer samt alle instruktører skal have ”Børneattester” – disse fornyes hvert
    tredje år.
    4. Orientering om lokale og rospinningshold mv. v/Jørgen
    Ergometrene er flytter til klublokalet – holdstart 21. september. Midlertidigt klublokale er etableret
    i rospinningslokalet.
    5. Referat fra DGI’s Årsmøde. v/Kenneth
    Ny formand for DGI Nordjylland blev kandidaten fra Aars Peter Otte Yde Thomsen.
    6. Spørgeskema fra DFfR – udfyldes sammen. v/Annette
    Annette svarer på spørgeskemaet på Klubbens vegne.
    7. Udlån af materiel til Bjarne Bak søndag den 27. sept. v/Annette
    Bjarne Bak låner 5 kajakker og 2 SUP-boards. Bjarne står selv for reservationen.
    8. Orientering om det videre arbejde med klubhus. v/Jørgen
    Der arbejdes videre i løbet af vinteren. Jørgen, Birgitte og Annette deltager i dette udvalg.
    9. Orientering om opringning fra DGI ang. SUP tiltaget i LR. v/Annette
    Annette er blevet kontaktet af DGI, da en journalist ønskede at høre om vores succes med at tage
    SUP-boards ind i Roklubben.
    10. Fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøde. v/Annette
    Næste møde afholdes mandag den 26. oktober kl. 17-19.
    11. Evt.
    Manuelt oppustelige svømmeveste er testet af det svenske firma Baltic, og vestene kan bruges
    igen, da man ikke fandt fejl. Klubberne er blevet tilbudt ekstra patroner, så vi selv kan afprøve
    nogle af vores veste. Annette har bestilt 10 patroner, og når de leveres, kontaktes nogle roere, så
    vestene kan afprøves.
    Annette har bestilt Corona-plakater samt små klistermærker til ergometrene.
    Spinningsinstruktører instrueres i udsugningen. Der kan hentes en APP til at fjernstyre varmepumpe.

    Dit afsniBestyrelsesmøde mandag den 31. august 2020t går her

    1.Økonomi og medlemstal. v/Jørgen
    135.000 i kassebeholdningen.
    127 medlemmer.
    13.000 i forventet udgifter resten af året.
    2. Hvad nu? Hvordan afslutter vi året? Fælles arrangement? v/Annette
    Standerstrygning afholdes som et udendørsarrangement med grillpølser. Afholdes sidst i
    september. Afholdes med 2 dages varsel, hvis der loves godt vejr.
    Klubarrangement: lørdag den 5. september – Silkeborg. Hvis vejr og vind er okay. Jørgen laver et
    opslag på FB.
    3.Rospinning? Hvad gør vi i disse COVID-19 tider? v/Annette
    Forslag fra Jørgen. Vi flytter 7 maskiner ind i klubhuset. Der er mulighed for at holde den
    rigtige afstand. Jørgen har lavet en planche med den korrekte opstilling. Udsugning
    installeres. Det koster 12-1300 kr. i XL. Det tager ca. en time at rense luften i lokalet. Jørgen
    spørger Ole Guldvang om hjælp til at installere dem.
    Varmepumpe sms tilkøbes til 700 kr. årligt som mere udgift.
    Instruktørerne informeres om de nye planer for rospinning af Jørgen.
    Jørgen og Kenneth flytter maskinerne og gør lokalet klar.
    4.Godkendelse af svømmeveste? Tro- og love erklæringer? v/Jørgen
    Alle klubbens svømmeveste er godkendt. Oppustelige tjekket og prøvet af. Private tjekket,
    dem som mangler tjekkes den 15. september.
    2 medlemmer mangler at skrive under på tro- og loveerklæring. Jørgen får de sidste
    skrevet under.
    5. Vedligehold af udendørsareal – græsslåning. v/Kenneth
    Græsslåning fungerer, hvis der bliver brug for assistance, skriver Kenneth et opslag på FB. Ukrudt
    er brændt af.
    6. Årsmøde DGI 14/9-20. v/Annette
    Valg af formand i Nordjylland 14. september. Lars Marquart og Kenneth deltager. Klubben har 3
    stemmer. Der laves, hvis muligt, en fuldmagt på den sidste stemme. Vores stemmer går til Benny
    Hansen.
    7. Hjemmesiden. v/Annette og Jørgen

    Hjemmesiden skal tjekkes/opdateres. Der mangler den sidste beretning. Jørgen og Anette får den
    opdateret i fælleskab.
    8. Orientering om ansøgning(er). v/Jørgen
    Ansøgning til Coastalbåd. Ansøgninger:
    30.000 kr. i Jutlanderbank.
    10.000 kr. i Vesthimmerlands Materialetilskud.
    20.000 kr. Peter Bengtson.
    Bevilget:
    15.000 DIF/DGI
    Forslag til navn til Coastalbåden: Jutlanderbank eller Jutlander, hvis LR modtager penge fra
    banken.
    9. Event i Hadsund 12/9-20. v/Annette
    12/9 Invitationen sendes ud på FB. Der er tilmelding.
    10. Orientering om diverse henvendelser mv. v/Annette og Jørgen
    Bjarne Bak: er informeret om, at han kan låne 8 kajakker. Skal have 2 øvede
    kajakroere/instruktører med på turen, som forgår på kanalen. Er fjorden under 12 grader skal alle have våddragt på. Reglementet skal overholdes.
    Besøg fra Amager: God respons.
    Ålborg dameklub har meldt fra.
    Morgenroerne har afslutning den 18/9 kl. 17 i klublokalet.
    Forespørgsel fra en efterskole: er ikke muligt.
    Forespørgsler:
    2 stk. kajak.
    1 robåd, men kunne ikke svømme.
    1 kajak-SUP
    1 nyt medlem på vej.
    Vi har 5 stk. privat pladser til kajak ledig.
    11. Evt.
    Der er mulighed for indkøb af opvaskemaskine til foråret. Jørgen.

    Der skal rettes navne på bestyrelsen postkassen/tavlen. Jørgen.
    Punkt til næste møde: familiesup- sit on top kajak m.m. nye tiltag.

    Bestyrelsesmøde den 21. juni 2020

    Konstituering. v/Annette
    Bestyrelsen konstituerede sig: formand Annette Leffers, næstformand Inge Boller, kasserer
    Jørgen Birk, sekretær Gitte Thodberg, på sigt overtager Kenneth Jensen den daglige brug af
    hjemmesiden (Jørgen hjælper Kenneth i gang)
    2. Evaluering af Generalforsamlingen. v/Annette
    Positivt med stort fremmøde.
    3. Genåbning af klublokale, bad, toiletter og ro-ergometre. Plan for genåbning. v/Annette
    Gennemgang af planen for fortsat forsigtig genåbning af klubben. Når alt er klart, sendes
    sms ud til medlemmerne, og retningslinjerne lægges på hjemmesiden.
    4. Præcisering af regler for udlån af materiel til klubbens medlemmer vedrørende
    ”familiearrangementer”. v/Jørgen & Annette
    Ændringsforslaget føres til Løgstør Roklubs reglement:
    Løgstør Roklubs materiel kan udlånes til klubbens medlemmer efter aftale med bestyrelsen. Der vil
    blive taget behørigt hensyn til, hvor lang tid udlånet drejer sig om, om udlånet er uden for eller i
    rosæsonen, samt om det kolliderer med klubarrangementer. Det vil være medlemmets egen
    forsikring, der skal dække evt. skader.
    Endvidere har klubbens medlemmer, efter aftale med bestyrelsen, mulighed for at tage familie og
    venner med på en ”prøvetur” på ca. 2 timer med udgangspunkt fra Roklubben. Til sådanne ture
    kan der maximalt reserveres 8 klubkajakker, og der skal være erfarne roere eller instruktører med
    på turen. Der skal naturligvis tages hensyn til klubarrangementer, og det vil også her være
    medlemmets egen forsikring, der skal dække evt. skader.
    (første afsnit står i reglementet pt.)
    Mulighed for opvaskemaskine i klubkøkkenet? v/Annette
    Jørgen undersøger køb af opvaskemaskine hos Midtfjord El.
    6. Ro-sammen-aftener. v/Jørgen & Annette
    Alle klubbens medlemmer har mulighed for/opfordres til at indkalde til ro-sammen-aftener.
    Brug gerne klubbens Facebookside.
    7. Klubarrangementer. v/Annette
    I løbet af sommeren vil der blive arrangeret et par grillaftener samt lavet et
    pizzaarrangement.
    8. Klubture. v/Jørgen
    Der vil blive arrangeret et par klubture. Turene vil blive slået op med kort varsel, så der kan
    tages hensyn til vejr og vind.
    Ansøgning om tilskud til Coastalbåd. v/Annette og Jørgen
    Der arbejdes på at søge et tilskud hos Jutlander Bank.
    10. Børneattester – Gitte & Kenneth. v/Jørgen
    Der indhentes børneattester på Gitte og Kenneth. Alle instruktører og resten af bestyrelsen
    er der indhentet attester på.
    11. Økonomi. v/Jørgen
    Kassebeholdning 135.000kr – medlemstal 115
    12. Evt.
    Udendørsarealer – græsplænen samt terrassen!!
    Kenneth slår græsset og laver derefter et opslag om hjælp til yderligere græsslåning på
    Facebook.
    Gitte renser terrassen.
    Jørgen, Inge, Kirsten og Annette står for den sidste rengøring af klubben, så vi kan fortsætte
    den forsigtige genåbning.

    Ordinær Generalforsamling søndag den 14. juni 2020 kl. 10.00er

    Referat:

    Dagsorden:
    1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Birgitte Lindhard
    Birgitte Lindhard valgt
    2. Formandens beretning for 2019 Annette Leffers
    Annette fremlagde beretningen
    3. Fremlæggelse af regnskab for 2019 Jørgen Birk
    Jørgen fremlagde regnskabet

    4. Valg til bestyrelse samt suppleanter:
    På valg er:
    Eva Søjberg modtager ikke genvalg

    Bestyrelsen foreslår Gitte Thodberg

    Gitte Thodberg valgt
    Kristine Ingemann Petersen modtager ikke genvalg

    Bestyrelsen foreslår Kenneth Jensen

    Kenneth Jensen valgt

    Suppleanter:
    På valg er:
    Birgitte Lindhard modtager genvalg
    Birgitte Lindhard valgt

    5. Valg af revisorer:
    Gitte Thodberg,
    hvis hun bliver vagt til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår Bjarne Svendstrup
    Bjarne Svendstrup valgt

    6. Opdatering af Løgstør Roklubs Love Annette Leffers
    Annette fremlagde bestyrelsens forslag til ændringer. Revideringen godkendt af
    generalforsamlingen.

    7. Ændring af kontingent fra 500kr. til 550kr. Jørgen Birk
    Punktet udsat til 2021 pga. COVID-19. Kontingentet for 2020/21 er uændret.

    8. Evt.
    Stig Freilev opfordrede bestyrelsen til at få gennemgået de forskellige satser for kontingent
    – specielt kontingentet for juniorer samt familiekontingentet. Punktet tages op på
    generalforsamlingen i 2021.
    Bjarne Bak og Benny hjælper med at få tjekket alle klubbens svømmeveste samt
    medlemmernes private veste.
    Bjarne Bak spørger om lån af alle kajakker den 27/9 2020 til en tur, som han er ved at
    arrangere. Det kræver hjælp fra klubben, dette tages op i bestyrelsen.
    Der takkes for det store fremmøde og et godt møde.

    Generalforsamling søndag den 14. juni 2020

    INDHOLD:

    Løgstør Roklub
    Kanalvejen 27-29
    9670 Løgstør

    Følg os:

    Kontaktpersoner:

    Formand: Axel Holger Pedersen, tlf.: 2221 3128, axel.pedersen(@)nypost.dk
    Næstformand: Tommy Jespersen, tlf.: 3027 5156, minnatommy(@)gmail.com
    Kassérer: Jørgen Birk, tlf.: 2088 8564, kjbirk1(@)gmail.com


    Roning:

    Axel Holger Pedersen, tlf.: 2221 3128, axel.pedersen(@)nypost.dk
    Birgitte Lindhard, tlf.: 3144 1322, birgittelindhard(@)gmail.com

    Costalroning:
    Birgitte Lindhard, tlf.: 3144 1322, birgittelindhard(@)gmail.com
    Niels Voldbæk, tlf.: 3153 1322, nielsvoldbaek(@)gmail.com

    Kajak:
    Tommy Jespersen, tlf.: 3027 5156, minnatommy(@)gmail.com
    Jørgen Birk, tlf.: 2088 8564, kjbirk1(@)gmail.com

    SUP: 

    Birgitte Lindhard, tlf.: 3144 1322, birgittelindhard(@)gmail.com
    Niels Voldbæk, tlf.: 3153 1322, nielsvoldbaek(@)gmail.com
    Anne Birk, tlf.: 5095 0136, annebirk2(@)gmail.com

    Rospinning:
    Birgitte Lindhard, tlf.: 3144 1322, birgittelindhard(@)gmail.com
    Eva Søjbjerg, tlf.: 2276 2907, evasojberg(@)yahoo.dk
    Solvejg Jensen, tlf.: 2984 9351 solvejg.jensen9(@)skolekom.dk

    Copyright © 2023 Løgstør Roklub | Design og Idé Careteam Fotografi