Klub for Roere, Kajakroere, SUP og Rospinning

Klubbens love

Klubbens Love

Love for Løgstør Roklub

Stiftet: 18. juni 1910

Medlem af D.F.f.R & D.I.F.

Medlemmerne

 • 1. Klubbens navn og formål:
  Klubbens navn er ” Løgstør Roklub”, dens stander er mørkeblå med bogstaverne ”LR” i hvidt.
  Klubben er hjemmehørende i Løgstør i Vesthimmerlands Kommune, og den er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR).
  Klubbens formål er at give aktive medlemmer adgang til at dyrke rosport og andre vandaktiviteter.
  Anden idræt kan ved bestyrelsesbeslutning optages på klubbens program.
 • 2. Medlemmerne:
  Klubbens medlemmer er dels aktive, dels passive. Som aktivt medlem kan optages enhver fra ca. 12 års alderen med interesse for rosport. Unge under 18 år betegnes som juniorer, medens personer fra det fyldte 18 år betegnes som seniorer. Indmeldelse er gældende indtil man over for bestyrelsen meddeler sin udmeldelse, eller man jf. § 7 eller § 22 udelukkes fra medlemskab.
  Som passivt medlem kan alle optages.
 • 3. Medlemmernes rettigheder:
  Ethvert medlem har adgang til bygningerne, men kun aktive medlemmer har ret til at benytte materiellet.
 • 4. Æresmedlemmer:
  Optagelse af æresmedlemmer sker ved skriftlig afstemning på den ordinære eneralforsamling efter indstilling af bestyrelsen. Diskussion herom kan ikke finde sted.
  Æresmedlemmer har rettigheder som aktive medlemmer.
 • 5. Medlemmernes forpligtelser:
  Ethvert medlem er forpligtet til at gøre sig bekendt med klubbens love og reglementer på Løgstør Roklubs hjemmeside.
  For at kunne deltage i roning skal ethvert medlem med sin underskrift bekræfte, at vedkommende kan svømme 300m, (jf. DFfR´s love § 1-5).
 • 6. Kontingent:
  Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen. For juniorer fastsættes et reduceret
  kontingent. Kontingentet, der betales som ét samlet beløb, er dækkende for 1 år.
  Bestyrelsen beslutter, hvornår kontingentet skal betales.
 • 7. Restancer:
  Er et medlem i restance ud over 1 måned, skal bestyrelsen meddele vedkommende roforbud.
  Betales kontingentet efter påkrav ikke efter yderligere 1 måned, kan bestyrelsen udelukke
  vedkommende fra videre medlemskab.
  Genoptagelse i klubben kan først finde sted, når restancen er betalt.
 • 8. Kontingentfrihed:
  Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie.
  Ligeledes kan bestyrelsen meddele kontingentfrihed for aktive medlemmer, der lægger et væsentligt arbejde som instruktør eller andet i klubben.
 • 9. Overgang:
  Overgang fra aktivt til passivt medlem kan ikke finde sted midt i kontingentperioden.
  Overgang fra passivt til aktivt medlem kan derimod ske til enhver tid mod kontingentbetaling som aktiv.
 • 10. Fremmede roere:
  Fremmede roere, som for kortere tid opholder sig i kommunen som gæster, kan vederlagsfrit deltage i roningen.

Bestyrelsen

 • 11. Bestyrelsens sammensætning:
  Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og består af 5 personer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, rochef, kasserer og sekretær.
  Formand, næstformand og rochef skal vælges blandt aktive medlemmer.
  Formand og kasserer skal være myndige personer.
  Alle valg er for en 2-årig periode. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer. I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer.
  Genvalg kan finde sted, men intet medlem er pligtig til at modtage genvalg udover 2
  sammenhængende perioder i bestyrelsen.
  Desuden vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for en 2-årig periode, hvoraf 1 afgår hvert år på skift. Længstsiddende suppleant er 1. suppleant.
 • 12. Afgang i perioden:
  Afgår et bestyrelsesmedlem i periodens løb, indtræder en suppleant. Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage i ledelsen udover 1 måned, kan en suppleant indkaldes som stedfortræder, så længe vakancen varer.
 • 13. Bestyrelsesmøder:
  Bestyrelsen forestår klubbens ledelse. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2
  bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indvarsles med mindst et døgns varsel, medmindre alle bestyrelsesmedlemmer i den givne situation er enige om kortere varsel.
 • 14. Bestyrelsens arbejdsform:
  Bestyrelsesmøder ledes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden. Den er beslutnings- dygtig, når 4 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er mødelederens stemme udslagsgivende.
  Der laves referat af alle møder og generalforsamlinger, og referatet lægges på hjemmesiden. Samme hjemmeside skal også virke som dagbog, hvori begivenheder af interesse for fremtiden indføres.
 • 15. Vedligeholdelse:
  Bestyrelsen skal sikre materiellets og bygningers tilstand og kan udpege medlemmer til arbejdet med istandsættelse og vedligeholdelse.
  Den kan også vælge at lade arbejdet udføre uden for klubbens regi.
  Bestyrelsen kan udpege medlemmer til enkelte poster som assistance for sit arbejde eller andet i klubbens interesse såsom materielforvalter, husforvalter og lign.
  Disse personer kan deltage i bestyrelsesmøder efter behov, og de har stemmeret indenfor det pågældende ansvarsområde.
  Endvidere kan bestyrelsen nedsætte udvalg til behandling af specifikke emner. Bestyrelsen udpeger klubbens repræsentant(er) til DFfR.
 • 16. Rochefens ansvarsområde:
  Rochefen forestår bådenes fordeling, samt tildeling af rotider blandt de enkelte hold. Rochefen forestår tildeling af instruktører efter behov og muligheder. Rochefen indstiller til den øvrige bestyrelse ønsker om relevante og nødvendige uddannelser.
 • 17. Kaproning:
  I det omfang der udtrykkes ønske om deltagelse i kaproning, leder rochefen dette arbejde og assisterer med udvælgelse af træningsledere.

Enhver har ret til at dyrke roning udelukkende som motionsroning, men rochefen skal stedse medvirke i opfordring og fremelskelse af ønsker om at deltage i kaproning.
Rochefen forestår en ro-journal.

 • 18. Reglementer:
  Bestyrelsen udfærdiger ordens-, ro- og træningsreglementer og kan til enhver tid foretage ændringer i og tilføjelser til disse.
  Reglementer skal opsættes som opslag let synlige for alle medlemmer.
  Bestyrelsen meddeler styrmandsstatus efter indstilling fra rochefen.
 • 19. Administration:
  Bestyrelsen forvalter klubbens midler og forestår administration af ejendom.
  Bestyrelsen kan KUN ved generalforsamlingsbeslutning pantsætte klubbens materiel.
  Bestyrelsen må ikke på nogen måde indgå personlig kautionsforpligtelser.
  Formanden eller i dennes længevarende fravær næstformanden, tegner foreningen. Er
  næstformanden umyndig skal kassereren kontrasignere.
 • 20. kassereren:
  Beløb der henstår i pengeinstitut forvaltes og kan hæves af kassereren. I kassererens
  længerevarende fravær, kan bestyrelsen udpege en suppleant for denne.
  Bestyrelsen og/eller revisorerne kan til enhver tid forlange at efterse kassererens regnskaber og kassebeholdninger i form af kontanter og indeståender.
  Kassereren skal føre kassebog, ligesom han forestår medlemskartoteket.
 • 21. Regnskabsår:
  Regnskabsåret er kalenderåret.
 • 22. Eksklusion:
  Bestyrelsen kan suspendere et medlems ret til at deltage i aktiviteterne, samt adgang til klubbens lokaler, såfremt medlemmet modarbejder klubbens interesser eller viser uværdig opførsel.
  En sådan suspension indbringes for førstkommende generalforsamling, der kan omstøde
  suspensionen eller foretage eksklusion.

Generalforsamling

 • 23. Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, efter mindst 14 dages forudgående varsel gennem sms eller e-mail til klubbens medlemmer. Medlemmer uden sms eller mail orienteres ved udsendelse af brev.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om virksomheden.
  3. Fremlæggelse af regnskabet.
  4. Valg til bestyrelsen samt suppleanter.
  5. Valg af revisorer.
  6. Indkomne forslag.
  7. Eventuelt.

Hvis flere hovedpunkter skal indskydes, sker det mellem punkt 5 og 6.
Emner der ønskes behandlet med generalforsamlingsbeslutning til følge, skal indgives til
bestyrelsen. Indgivelsen kan foretages på ethvert tidspunkt af året, dog senest 15. februar til behandling på førstkommende generalforsamling.
I indvarsling henvises til lovens dagsorden. Såfremt punktet ”Indkomne forslag” bliver aktuelt skal indvarsling omfatte en kort beskrivelse af forslagene.

 • 24. Ekstraordinær generalforsamling:
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af medlemmerne indsender skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemnet. Udgør 1/3 af medlemmerne et antal på mere end 15 medlemmer gælder ordlyden: når mindst 15 medlemmer indsender.
  Ekstraordinær generalforsamling indvarsles på samme måde som ordinær generalforsamling, dog med angivelse af behandlingspunkter og årsag.
 • 25. Afstemning:
  Afgørelser på generalforsamlinger (ordinær såvel som ekstraordinære) træffes ved simpel
  stemmeflerhed. Dog kræves det ved lovændringer, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
  Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, når blot 1 medlem forlanger dette.
  Valg til bestyrelsen samt af revisorer skal altid foregå ved skriftlig afstemning, såfremt der opstilles flere end nødvendige kandidater.
 • 26. Klubbens ophør:

Klubbens ophør kan kun besluttes på en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær), hvor 2/3 af medlemmerne er tilstede og hvor 2/3 af disse stemmer derfor.
Er der ikke tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indvarsles senest 14 dage efter en ny
generalforsamling, hvor afgørelse da kan træffes uden hensyn til de tilstedeværende medlemmers antal, men dog med ovennævnte majoritet.

Når roklubbens ophør er vedtaget på den afsluttende generalforsamling, vælger generalforsamlingen et udvalg på fem medlemmer, der realiserer foreningens ejendele og afvikler dens øvrige anliggender.

Det eventuelle overskud anvendes efter generalforsamlingens bestemmelse til at støtte etablering af ny roklub eller et idrætsformål i lokalområdet.

Ingen medlemmer kan få andel i formuen.

 • §§§§

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 31. oktober 1922 og ændret 28. oktober 1923, 21. oktober 1927 og 29. oktober 1958. Endvidere med enkelte ændringer siden da, men uden dateringer. Omredigeret, nybearbejdet og vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 10. april 1994.  Ændret på generalforsamling den 14. juni 2020. Ændret på generalforsamlingen d. 14. april 2023

 

INDHOLD:

Løgstør Roklub
Kanalvejen 27-29
9670 Løgstør

Følg os:

Kontaktpersoner:

Formand: Axel Holger Pedersen, tlf.: 2221 3128, axel.pedersen(@)nypost.dk
Næstformand: Tommy Jespersen, tlf.: 3027 5156, minnatommy(@)gmail.com
Kassérer: Lars Laesen, tlf.: 2565 9477, riskjaergaard(@)hotmail.com


Roning:

Axel Holger Pedersen, tlf.: 2221 3128, axel.pedersen(@)nypost.dk
Birgitte Lindhard, tlf.: 3144 1322, birgittelindhard(@)gmail.com

Costalroning:
Birgitte Lindhard, tlf.: 3144 1322, birgittelindhard(@)gmail.com
Niels Voldbæk, tlf.: 3153 1322, nielsvoldbaek(@)gmail.com

Kajak:
Tommy Jespersen, tlf.: 3027 5156, minnatommy(@)gmail.com
Flemming Ørberg Blæsdahl, tlf.: 6050 6717, f.blasdahl(@)gmail.com

SUP: 

Birgitte Lindhard, tlf.: 3144 1322, birgittelindhard(@)gmail.com
Niels Voldbæk, tlf.: 3153 1322, nielsvoldbaek(@)gmail.com
Anne Birk, tlf.: 5095 0136, annebirk2(@)gmail.com

Rospinning:
Birgitte Lindhard, tlf.: 3144 1322, birgittelindhard(@)gmail.com
Eva Søjbjerg,          tlf.: 2276 2907, evasojberg(@)yahoo.dk
Solvejg Jensen,      tlf.: 2984 9351, solvejg.jensen26(@)gmail.com
Tina Bjerre,            tlf.: 6137 0447
Edel Michelsen,     tlf.: 6179 6329, edel.michelsen(@)gmail.com

Copyright © 2023 Løgstør Roklub | Design og Idé Careteam Fotografi